Judge Profile

Terry Lam

WCE International Barista Championship, 2015 (Contestant,Taiwan Region)
WCE International Brewer's Cup Championship, 2015 (Contestant, Taiwan Region)
WCE International Latte Art Championship, 2015 (Contestant, Taiwan Region)
WCE International Latte Art Championship, 2014 (Taiwan Representative)
WCE International Barista Championship, 2014 (Contestant,Taiwan Region)
WCE International Latte Art Championship, 2015 (Contestant, Taiwan Region)
Taiwan's Creative Latte Art Competition, 2013 (Professional Level)
WCE International Barista Championship, 2013 (Contestant,Taiwan Region)
WCE International Latte Art Championship, 2013 (Contestant, Taiwan Region)
WCE International Barista Championship, 2012 (Contestant,Taiwan Region)
WCE International Brewer's Cup Championship, 2016 (Judge, Taiwan Region)
WCE International Latte Art Championship, 2016 (Judge, Taiwan Region)
PCA Latte Art Competition, 2015 (Judge for China & Taiwan Region)
TNTTW Latte Art Competition, 2014 (Judge)
PCA Barista Competition, 2016 (Judge)

Other Judges

Lucas Eng

Wang Xue Chao

Zhang Yuan Yi